Tak for i år
Vi ses i 2019

Bestyrelsen består af i alt 11 personer: formand, næstformand, kasserer, seks andre medlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen på generalforsamlingen, således at der hvert tredje år vælges:

  • formand og to bestyrelsesmedlemmer
  • næstformand og to bestyrelsesmedlemmer

  • kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

Endvidere vælges hvert år to suppleanter - begge for et år ad gangen.

Foreningen Frederikssund Vikingespil - Vedtægter

 Bestyrelsen - mobilversion

camilla dupont formand   Lisanne Sørensen 2016  Ole Zester 2016

Camilla Dupont
Formand

Lisanne Sørensen

Næstformand
Ansvarlig for vikingespilsudvalg

Ole Zester

Kasserer
Ansvarlig for økonomi

 Line Helth 2016  Jesper Olsen 2016  charlotte rieland web

Line Helth Jensen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Lej en viking

Jesper Olsen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for salg

Charlotte Rieland

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for formidling

 Lis Sahlertz 2016  Benjamin Boraghi  Lene Helth Jensen 2016

Lis Sahlertz

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Interne anliggender

Benjamin Boraghi

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for PR

Lene Helth Larsen

Bestyrelsesmedlem

 Susanne Jacobsen  liselotte samsøe

Susanne Jacobsen

Suppleant

Liselotte Samsøe

Suppleant

 Vedtægter for Frederikssund Vikingespil


§ 1. Navn og Hjemsted
Foreningens navn er ”Frederikssund Vikingespil”. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune.

 

§ 2. Formål
Foreningens formål er at forestå afholdelsen af de årlige vikingespil i videste forstand og i forbindelse hermed sørge for fornyelse og vedligeholdelse af vikingespillenes faciliteter på Kalvøen.

Foreningens formål er tillige at fremme kulturelle - og turistmæssige aktiviteter i Frederikssund kommune.

 

§ 3. Foreningen
Foreningen består dels af personlige medlemmer, dels af organisations- og firmamedlemmer.

Der kræves medlemskab af foreningen for at kunne deltage i de årlige vikingespil og foreningens øvrige aktiviteter.

Alle medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent til foreningen. Der kan vedtages differentierede kontingentsatser.

 

§ 4. Personlige medlemmer
Enhver person kan blive medlem af foreningen. Alle medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Dog er ingen medlemmer valgbare, førend de er fyldt 18 år.

 

§ 5. Organisations- og firmamedlemmer
Enhver organisation og ethvert firma, der er hjemmehørende i Frederikssund kommune, kan blive medlem af foreningen. Hvert organisationsmedlem og hvert firmamedlem udpeger én repræsentant, der kan deltage i foreningens møder.

En organisation eller et firma kan til enhver tid vælge at udskifte sin repræsentant med en anden. Førend udskiftningen kan effektueres, skal navnet på den nye repræsentant meddeles foreningen skriftligt.

Såfremt en organisation eller et firma vælger at udskifte en repræsentant, der også sidder i bestyrelsen, forbliver den pågældende repræsentant på sin post indtil førstkommende generalforsamling, såfremt der forefindes eller tegnes personligt medlemskab.

 

§ 6. Foreningens møder
Foreningens møder omfatter som minimum tre møder årligt, dels en ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af januar måned, dels to stormøder, det ene afholdes i april måned, det andet afholdes i november måned.

Det er kun foreningens medlemmer, der har adgang til foreningens generalforsamling, mens foreningens stormøder er tilgængelige for offentligheden.

 

§ 7 Generalforsamling
Foreningens bestyrelse udarbejder forud for generalforsamlingen en dagsorden, der sammen med indkaldelse til generalforsamlingen tilsendes foreningens medlemmer senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles foreningen senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af regnskabet
- Fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg
- Eventuelt

Alle medlemmer af foreningen – personlige medlemmer såvel som organisations- og firmamedlemmer, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance (se §.9) - har én stemme. Personlige medlemmer kan ikke samtidig repræsentere en organisation eller et firma, ligesom en person kun kan repræsentere én organisation eller ét firma.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger, der skal underskrives af dirigenten og alle bestyrelsesmedlemmer.

Til ændring af vedtægterne kræves der dog, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Hvis forslag om vedtægtsændring ikke opnår tilstrækkeligt antal stemmer på ordinær generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslaget til vedtægtsændring godkendes af 2/3 af de fremmødte medlemmer. På denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved, at indkaldelse med dagsorden tilsendes foreningens medlemmer senest 14 dages før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

 

§ 8. Stormøder
Foreningens bestyrelse udarbejder forud for et stormøde en dagsorden, der sammen med indkaldelse til stormødet tilsendes foreningens medlemmer senest tre uger før stormødets afholdelse. Desuden annonceres stormødet på foreningens hjemmeside og i områdets lokalaviser.

 

§ 9. Kontingent
For at have ret til at deltage i en generalforsamling skal medlemmet have betalt kontingent senest 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling, Dette krav gælder også for deltagelse i en ekstraordinær generalforsamling.

Kontingentbetaling gælder fra bankregistreringsdato og frem til udgangen af førstkommende januar måned.

 

§ 10. Bestyrelsen
Foreningen vælger en bestyrelse bestående af i alt ni personer: Formand, næstformand, kasserer samt seks andre medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år af gangen på generalforsamlingen, således at der hver tredje år vælges
a) formand og to bestyrelsesmedlemmer
b) næstformand og to bestyrelsesmedlemmer
c) kasserer og to bestyrelsesmedlemmer
Endvidere vælges hvert år to suppleanter – begge for et år ad gangen.

Bestyrelsen arbejder efter en af bestyrelsen godkendt forretningsorden.

Bestyrelsen kan vælge at oprette et sekretariat. En medarbejder i sekretariatet kan ikke samtidig være indvalgt i foreningens bestyrelse.

 

§ 11. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsens formand indkalder til møder i bestyrelsen så ofte, det skønnes nødvendigt, samt når mindst tre medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Bestyrelsens møder ledes af formanden (i formandens fravær af næstformanden) med mindre andet bestemmes ved mødets start.

På bestyrelsens møder træffes beslutningerne ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen tilpasser hvert år organisationsplanen.

 

§ 12. Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand samt fire medlemmer af bestyrelsen i forening. Prokura kan meddeles.

 

§ 13. Regnskabet
Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. oktober til d. 30.september året efter. Første regnskabsår vil dog løbe dog fra d. 1. januar, 2006 til d. 30. september, 2006.

Foreningen vælger en registreret eller en statsautoriseret revisor til at udarbejde foreningens regnskab.

Der udarbejdes et regnskab for Vikingespillene omfattende alle regnskabsårets vikingeaktiviteter samt et regnskab for foreningens øvrige aktiviteter.

For foreningens formue hæfter kun foreningen. Foreningens medlemmer, herunder hæfter ikke personligt for formuen.

 

§ 14. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt 90% af foreningens medlemmer stemmer herfor. Hvis der til en ordinær generalforsamling, hvor det er foreslået at opløse foreningen, ikke er fremmødt mindst 90% af samtlige medlemmer, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 90% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag om at opløse foreningen vedtages, hvis 90% af de fremmødte stemmer herfor.

I tilfælde af, at der træffes beslutning om opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle formue overføres til Den Selvejende Institution Frederikssund Vikingeboplads.

 
----------------------------------

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, d. 05. april, 2005
Revideret på ekstraordinær generalforsamling, d. 23. februar, 2006
Revideret på ordinær generalforsamling, d. 27. november, 2008
Revideret på ekstraordinær generalforsamling, d. 05. januar, 2012
Revideret på ekstraordinær generalforsamling, d. 24. januar, 2013

 

Bestyrelsen består af i alt 11 personer: formand, næstformand, kasserer, seks andre medlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen på generalforsamlingen, således at der hvert tredje år vælges:

  • formand og to bestyrelsesmedlemmer
  • næstformand og to bestyrelsesmedlemmer

  • kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

Endvidere vælges hvert år to suppleanter - begge for et år ad gangen.

Foreningen Frederikssund Vikingespil - Vedtægter

 Bestyrelsen - mobilversion

camilla dupont formand

 Lisanne Sørensen 2016

Ole Zester 2016

Camilla Dupont

Formand 

 
 

Lisanne Sørensen

Næstformand
Ansvarlig for vikingespilsudvalg


Ole Zester

Kasserer
Ansvarlig for økonomi


 Line Helth 2016

Jesper Olsen 2016 

 Lene Helth Jensen 2016

Line Helth Jensen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Lej en viking

 

Jesper Olsen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for salg
 

Lene Helth Larsen

Bestyrelsesmedlem

 Lis Sahlertz 2016

 Benjamin Boraghi

   

charlotte rieland web

Lis Sahlertz

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for
Interne anliggender

Benjamin Boraghi

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for PR

 

Charlotte Rieland

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for formidling

 

 Susanne Jacobsen

        

   liselotte samsøe     

 

Susanne Jacobsen

Suppleant

Liselotte Samsøe

Suppleant

 

     
     

 

 

daenfifrdeitnoptruessv